Powrót

FAQ

Kiedy uzyskać decyzję środowiskową?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zwana również „decyzją środowiskową”, określa warunki realizacji przedsięwzięcia gwarantujące bezpieczeństwo szeroko rozumianemu środowisku. Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniu na środowisko decyzja środowiskowa, zwana dalej ustawą „ocenową”, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

Przytoczone powyżej przedsięwzięcia zostały wyszczególnione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto w owym akcie prawny określono zmiany, które dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia wymagające, bądź mogące wymagać przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ustawy „ocenowej”, wśród których można wyróżnić:

1)   decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

2)   decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych;

3)   decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

4)   koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów;

5)   decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny;

6)   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych;

7)   decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych;

8)   decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów;

9)   decyzji o zmianie lasu na użytek rolny

10)    decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

11)    decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, 

12)    decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady,

13)    decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012;

14)    decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,

15)    decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu;

16)    decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej;

17)    decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

18)    decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

19)    decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej;

20)    zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych;

21)    decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska;

22)    zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 74 ustawy „ocenowej”, należy dołączyć:

1)   w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2)   w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3)   poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

4)   w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, które-go dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

5)   dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

6)   dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej;

7)   wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Na podstawie karty informacyjnej organ, wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza o konieczności lub nie przeprowadzenia pełnej procedury środowiskowej, czyli w praktyce o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ określa zakres owego raportu. Natomiast  zadaniem raportu jest określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska oraz ludzi przy uwzględnieniu przyjętych przez inwestora rozwiązań lokalizacyjnych, projektowych, technologicznych, technicznych i organizacyjnych. W art. 66 ustawy „ocenowej” określono zakres informacji, które należy zawrzeć w raporcie.

 

 

Wśród organów właściwych do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyróżniamy:

 1. regionalnego dyrektora ochrony środowiska – w przypadku:
  1. będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

– dróg,

– linii kolejowych,

– napowietrznych linii elektroenergetycznych,

– instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,

– sztucznych zbiorników wodnych,

– obiektów jądrowych,

– składowisk odpadów promieniotwórczych.

 1. przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych;
 2. przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich;
 3. zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny;
 4. przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
 5. inwestycji w zakresie terminalu,
 6. inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,
 7. przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć wymienionych w lit. a–g,
 8. przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
 9. Starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;
 10. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny;
 11. Wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

Ponadto w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących realizowanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Jeżeli organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływań na środowisko konieczne jest uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ponadto w omawianym przypadku należy zapewnić możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Właściwy organ, po przeprowadzeniu procedury opisanej w ustawie „ocenowej”, wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakres decyzji został określony w art.82 ww. ustawy.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ustawy „ocenowej”. Złożenie owego wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może zostać przedłużony do 6 lat, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej otrzyma od właściwego organu stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Właściwy organ zajmuje stanowisko w drodze postanowienia.

Natomiast, oddzielny przypadek stanowi postepowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej, w tym przypadku złożenie wniosku może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Podstawa prawna:

1)   Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U.2013.1235),

2)   Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DZ.U. Nr 213/2010, poz.1397).

 

 

Pojęcia (zgodnie z ustawą „ocenową”):

Karta informacyjna przedsięwzięcia - rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

a)   rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

b)   powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

c)   rodzaju technologii,

d)   ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,

e)   przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

f)    rozwiązaniach chroniących środowisko,

g)   rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

h)   możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

i)    obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,

j)    wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

 

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – rozumie się przez to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności:

a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,

c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Przedsięwzięcie – rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty.