Powrót

FAQ

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów wydaje się na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Według powyższego aktu prawnego, pozwolenie jest wymagane jedynie w związku z eksploatacją instalacji przy jednoczesnym przekroczeniu jednego z ustawowych limitów określonych w  art. 180a, dodanym do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przez ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Według art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

1)   o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub

2)   o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Wniosek o wydanie powyższego pozwolenia powinien złożyć prowadzący daną instalację, z zastrzeżeniem zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części oraz podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.

 

Zgodnie z art. 184 ust. 2 Prawo ochrony środowiska, wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

1)   oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2)   adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3)   informację o tytule prawnym do instalacji;

4)   informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

5)   ocenę stanu technicznego instalacji;

6)   informację o rodzaju prowadzonej działalności;

7)   opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

8)   blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

9)   informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

11) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;

12) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;

13) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

14) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

15) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;

16) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

 

Ponadto wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zgodnie z art. 184 ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska powinien zawierać dodatkowo:

1)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

3)   określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

4)   wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

5)   opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

6)   wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy również dołączyć:

1)   dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

2)   streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje w drodze decyzji organ ochrony środowiska. W większości przypadków jest to starosta, właściwy ze względu na miejsce położenia instalacji. W przypadku działalności prowadzonej na terenach zamkniętych, wniosek należy skierować do regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Natomiast dla instalacji, które są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko właściwym organem jest marszałek województwa. Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

 

Podmiot prowadzący działalność związaną ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, z wyjątkiem działalności wymienionych w art. 45 ust. 1 ustawy o odpadach, zmuszony jest uzyskać stosowne zezwolenie. W tym celu należy złożyć wniosek, którego zawartość została określona w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana.

Powyższe zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji, przez właściwy organ odpowiedni ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. Wśród powyższych organów można wyróżnić: marszałka województwa, starostę oraz regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Zezwolenia, które zostały wydane przed wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów i zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy. Zachowują one ważność na czas, jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli do 28 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

1)   ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U.2013.1232 ze zm.),

2)   ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.),

3)   ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Pojęcia (zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska i ustawą o odpadach):

Emisja – rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

a) substancje,

b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

 

Instalacja – rozumie się przez to:

a) stacjonarne urządzenie techniczne,

b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,

c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję.

 

Odpady – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

 

Przetwarzanie – rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie

 

Zbieranie odpadów – rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów.