Analiza przedinwestycyjna

Analiza przedinwestycyjna

Jest to opracowanie mające wspomóc Inwestora przy podejmowaniu decyzji o możliwości i opłacalności realizacji projektowanego przedsięwzięcia w świetle obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska – w kontekście przewidywanego oddziaływania na szeroko rozumiane środowisko. W opracowaniu wskazuje się czy przedsięwzięcie spełnia odpowiednie kryteria kwalifikujące do przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko. Jeśli tak, wówczas określa się wynikające stąd procedury prowadzące do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Niezależnie od kwalifikacji do przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko, celem analizy jest wskazanie potencjalnego możliwego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska związane z projektowaną lokalizacją w tym:

 • analiza obowiązujących dla danego terenu zapisów MPZP lub wydanych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT)
 • analiza możliwości oddziaływania na obszar NATURA 2000
 • analiza najbliższych terenów przyrodniczo chronionych
 • analiza położenia terenu projektowanej inwestycji w stosunku do Głównych Zbiorników Wód Polskich (GZWP), Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) i Podziemnych (JCWPd)
 • analiza najbliższych terenów chronionych akustycznie
 • analiza konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych
 • analiza istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania zabytków chronionych
 • analiza zagrożenia powstania leja depresyjnego przy odprowadzaniu wód gruntowych
 • analiza możliwości odprowadzania wód opadowych
 • analiza stanu czystości gruntu pod kątem ewentualnej konieczności wykonania remediacji terenu zanieczyszczonego
 • identyfikacja utrudnień
 • okazanie ewentualnych zagrożeń mogących skutkować brakiem możliwości uzyskania zgody na lokalizację przedsięwzięcia

Opracowanie wskazuje wymagany zakres danych wyjściowych niezbędnych do przygotowania odpowiedniego dla danego etapu opracowania z zakresu ochrony środowiska oraz określa czas trwania procedur administracyjnych.

Zapytaj o szczegóły

  Administratorem danych osobowych będzie Comekoprojekt sp. z o.o. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres: ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań lub za pośrednictwem e-mail: rodo@comekoprojekt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem niniejszego formularza kontaktowego, a jeżeli wyrażą Państwo zgodę również w celu wysyłania informacji marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w każdym czasie, wysyłając informacje na podany wyżej adres e-mail. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kliknij jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat przetwarzania przez nas danych osobowych.
  Misja

  Współpraca z naszymi klientami oparta jest o odpowiedzialne podejście oraz zapewnienie klientowi maksymalnego wsparcia na każdym etapie inwestycji. Wnikliwie analizujemy zmiany w przepisach i rekomendujemy najlepsze rozwiązania dla klienta. Nasze autorskie koncepcje i interpretacje nie raz przyczyniły się do uzyskania pozytywnych rozstrzygnięć i przychylnego stanowiska organów administracji.

  Nasi klienci