Analiza przedinwestycyjna

Analiza przedinwestycyjna

Jest to opracowanie mające wspomóc Inwestora przy podejmowaniu decyzji o możliwości i opłacalności realizacji projektowanego przedsięwzięcia w świetle obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska – w kontekście przewidywanego oddziaływania na szeroko rozumiane środowisko. W opracowaniu wskazuje się czy przedsięwzięcie spełnia odpowiednie kryteria kwalifikujące do przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko. Jeśli tak, wówczas określa się wynikające stąd procedury prowadzące do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Niezależnie od kwalifikacji do przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko, celem analizy jest wskazanie potencjalnego możliwego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska związane z projektowaną lokalizacją w tym:

 • analiza obowiązujących dla danego terenu zapisów MPZP lub wydanych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT)
 • analiza możliwości oddziaływania na obszar NATURA 2000
 • analiza najbliższych terenów przyrodniczo chronionych
 • analiza położenia terenu projektowanej inwestycji w stosunku do Głównych Zbiorników Wód Polskich (GZWP), Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) i Podziemnych (JCWPd)
 • analiza najbliższych terenów chronionych akustycznie
 • analiza konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych
 • analiza istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania zabytków chronionych
 • analiza zagrożenia powstania leja depresyjnego przy odprowadzaniu wód gruntowych
 • analiza możliwości odprowadzania wód opadowych
 • analiza stanu czystości gruntu pod kątem ewentualnej konieczności wykonania remediacji terenu zanieczyszczonego
 • identyfikacja utrudnień
 • okazanie ewentualnych zagrożeń mogących skutkować brakiem możliwości uzyskania zgody na lokalizację przedsięwzięcia

Opracowanie wskazuje wymagany zakres danych wyjściowych niezbędnych do przygotowania odpowiedniego dla danego etapu opracowania z zakresu ochrony środowiska oraz określa czas trwania procedur administracyjnych.

Zapytaj o szczegóły

  Misja

  Współpraca z naszymi klientami oparta jest o odpowiedzialne podejście oraz zapewnienie klientowi maksymalnego wsparcia na każdym etapie inwestycji. Wnikliwie analizujemy zmiany w przepisach i rekomendujemy najlepsze rozwiązania dla klienta. Nasze autorskie koncepcje i interpretacje nie raz przyczyniły się do uzyskania pozytywnych rozstrzygnięć i przychylnego stanowiska organów administracji.

  Nasi klienci