Pozwolenia i decyzje

Pozwolenia i decyzje

Zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie uzyskania odpowiednich decyzji oraz pozwoleń administracyjnych w zakresie ochrony środowiska na etapie planowania, realizacji i eksploatacji inwestycji. To wymagające zadanie, dlatego warto w jego ramach uzyskać profesjonalne wsparcie, a zapewnić je może nasza firma. Zapraszamy do współpracy niezależnie od tego, czy chodzi o uzyskanie zezwoleń, czy wykonanie operatu wodnoprawnego – cena usług jest u nas wysoce atrakcyjna. Każdy z etapów inwestycji wymaga sporządzenia niezbędnej dokumentacji, bez której nie jest możliwy dalszy proces inwestycyjny. Decyzje środowiskowe i pozwolenia, które uzyskujemy dla naszych Klientów, najczęściej mają swoje źródło w kluczowych dla ochrony środowiska regulacjach. Są to (wraz z przykładowymi rozstrzygnięciami):

 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  • ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  • ocena oddziaływania na obszar NATURA 2000
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). M.in.:
  • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • pozwolenie zintegrowane (IPPC)
 • ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)
  • pozwolenie wodnoprawne
  • zgłoszenie wodnoprawne
  • ocena wodnoprawna

Które z przepisów będą odpowiednie dla danej inwestycji? Jak prawidłowo interpretować zapisy poszczególnych aktów prawnych i efektywnie wdrożyć je w życie? Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, a w jakim przypadku decyzja środowiskowa? Cena na atrakcyjnym poziomie, wysokie kwalifikacje pracowników i fachowa obsługa sprawiają, że w ramach współpracy z naszą firmą można uzyskać kompleksowe wsparcie w każdej z tych kwestii. Zapraszamy do kontaktu klientów z Poznania i okolic!

 

decyzja wodnoprawna

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę jego wpływ na środowisko. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę, czy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jej uzyskanie jest niezbędne w przypadku przedsięwzięć określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). Zgodnie z powyższymi regulacjami, przedsięwzięcia, w przypadku których wymagana jest decyzja środowiskowa (jej pozyskaniem w Poznaniu zajmuje się nasza firma), dzielą się na dwie grupy:

 1. przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – dla których raport o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjnym elementem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 2. przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – dla których podstawowym opracowaniem stanowiącym załącznik do wniosku jest karta informacyjna przedsięwzięcia, a na dalszym etapie procedury organ może stwierdzić brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne zgodnie z ustawą Prawo wodne jest wymagane m.in. na usługi wodne, szczególne korzystanie z wód, czy wykonanie urządzeń wodnych. Warto też zwrócić uwagę na wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. poz. 1220). Pozwolenia wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego. Identyfikuje się w nim takie aspekty jak cel wykonania i opis urządzeń wodnych oraz robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia, a także niezbędne obowiązki względem ochrony zasobów środowiska.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Na 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji należy niekiedy uzyskać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. W przypadku tej decyzji środowiskowej wniosek o wydanie pozwolenia sporządzany jest na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. W operacie, stanowiącym załącznik do wniosku, wskazuje się m.in. rodzaj instalacji, stosowane urządzenia i technologie oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji. Nieodzownym elementem operatu jest też część obliczeniowa, określająca wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia. 

Podobnie jak w przypadku pozwoleń wodnoprawnych, zapewniamy również wsparcie w zakresie zezwoleń na prowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

decyzja środowiskowa poznań

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Według ustawy Prawo ochrony środowiska należy uzyskać pozwolenie, decyzję środowiskową na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli ich masa przekracza 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne. Poza operatem, w którym znajdą się wymagane informacje obejmujące m.in.

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku
 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

do wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy dołączyć operat przeciwpożarowy. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest bowiem wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Pozwolenie zintegrowane (IPPC)

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, pozwolenie zintegrowane jest wymagane dla prowadzenia instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Instalacje te wymienione zostały w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Skrót IPPC to Integrated Pollution Prevention and Control czyli zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń i związany jest z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona) (Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 334, str. 17 z późn. zm.).

Zapraszamy do współpracy klientów z Poznania i okolic zainteresowanych pozyskaniem wymaganych decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych i operatów, które przygotowujemy w profesjonalny sposób i w konkurencyjnych cenach. Wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów dysponujących wieloletnim doświadczeniem i fachową wiedzą na ten temat jest w stanie zapewnić kompleksowe wsparcie na najwyższym, oczekiwanym poziomie. Dzięki nam inwestycje mogą przebiegać sprawnie i efektywnie, bez potrzeby przeznaczania czasu i innych zasobów na pozyskiwanie wymaganych decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych i różnego rodzaju operatów.

Zapytaj o szczegóły

  Administratorem danych osobowych będzie Comekoprojekt sp. z o.o. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres: ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań lub za pośrednictwem e-mail: rodo@comekoprojekt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem niniejszego formularza kontaktowego, a jeżeli wyrażą Państwo zgodę również w celu wysyłania informacji marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w każdym czasie, wysyłając informacje na podany wyżej adres e-mail. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kliknij jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat przetwarzania przez nas danych osobowych.
  Misja

  Współpraca z naszymi klientami oparta jest o odpowiedzialne podejście oraz zapewnienie klientowi maksymalnego wsparcia na każdym etapie inwestycji. Wnikliwie analizujemy zmiany w przepisach i rekomendujemy najlepsze rozwiązania dla klienta. Nasze autorskie koncepcje i interpretacje nie raz przyczyniły się do uzyskania pozytywnych rozstrzygnięć i przychylnego stanowiska organów administracji.

  Nasi klienci