Pomiary akustyczne

pomiary akustyczne
Pomiary akustyczne

Hałas w środowisku jest jedną z kwestii regulowanych prawnie. W środowisku, w miejscu pracy, w pomieszczeniach mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej, zbyt wysoki poziom hałasu, przekraczający wartości dopuszczalne przepisami, wpływa negatywnie na zdrowie i samopoczucie. Dlatego oferujemy pomiary poziomu hałasu zarówno w środowisku jak i wewnątrz obiektów kubaturowych oraz na stanowiskach pracy.

Wykonujemy pomiary:

badania akustyczne

Tła akustycznego

Tło akustyczne to hałas, jaki występuje w określonym miejscu pomiaru po wyłączeniu badanego źródła hałasu. Pojęcie hałasu tła dotyczy wszystkich rodzajów pomiarów hałasu: w środowisku, w pomieszczeniach przebywania ludzi, dla poszczególnych urządzeń czy nawet dla stanowisk pracy.

Hałasu wewnątrz budynków

Badania klimatu akustycznego wewnątrz pomieszczeń wykonuje się zgodnie z Polską Normą PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach, a wartości dopuszczalne określa Polska Norma PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Limity dopuszczalne wynoszą 40 dB w porze dnia oraz 30 dB w porze nocy (dla hałasu pochodzącego od wszystkich źródeł łącznie, np. pomieszczenia technicznego znajdującego się wewnątrz budynku i zespołu central wentylacyjnych na zewnętrz budynku).

Hałasu związanego z eksploatacją dróg

Badania określają poziom dźwięku dla konkretnych obszarów chronionych akustycznie (w punktach pomiarowych). Wyznaczenie poziomów dźwięku przy pomocy metod pomiarowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.). Z przeprowadzonych badań sporządzony zostaje protokół z pomiarów oraz sprawozdanie z badań akustycznych zawierające: opis punktów pomiarowych, wykorzystanej metodyki, opis sprzętu pomiarowego, przyrównanie ich do wartości dopuszczalnych.

Hałasu emitowanego z obiektu do środowiska

Pomiar hałasu przemysłowego w środowisku realizuje się zgodnie z zaleceniami metodyki pomiarowej zawartej w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2286), załącznik nr 7 Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego. Metodyka przedstawiona w w/w rozporządzeniu zakłada wykonanie pomiarów hałasu w obszarze terenów chronionych akustycznie.

pomiary hałasu w środowisku rozporządzenie

Pomiar hałasu na stanowisku pracy

Wymagane wartości dopuszczalne określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286 z późn. zm.). Sam pomiar hałasu na stanowisku pracy wykonuje się za pomocą dwóch metod – bezpośredniej lub pośredniej. Metoda bezpośrednia polega na ciągłym pomiarze, przez cały okres narażenia pracownika na hałas i odczycie uzyskanej wartości bezpośrednio z miernika lub dozymetra. Metoda pośrednia polega na pomiarze hałasu w czasie krótszym niż podlegający ocenie oraz wyliczeniu określanych wielkości akustycznych. Po wykonaniu pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i ewentualnym wykazaniu przekroczeń limitów dopuszczalnych pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia indywidualnej ochrony słuchu pracowników.

Izolacyjności akustycznej ścian wewnętrznych

Hałas wewnątrz pomieszczenia wpływa na komfort bytowy człowieka. Przekroczenie wartosci dopuszczalnych stanowi zagrożenie dla jego zdrowia. Istnieją regulacje prawne (normy), których stosowanie w budownictwie chroni użytkowników przed nadmiernym hałasem. Jedną z przyczyn niedostatecznej izolacyjności akustycznej ścian lub stropów może być źle zaprojektowany budynek, a drugą – zastosowane materiały budowlane są o niskiej izolacyjności akustycznej właściwej. Na podstawie pomiarów ocenia się izolacyjność akustyczną ściany. Jeżeli pomiary wykażą, że jakaś przegroda nie spełnia wymagań normowych, to należy podjąć działania poprawy ich izolacyjności akustycznej.

Comekoprojekt – doświadczenie i wsparcie

To właśnie na doświadczeniu oraz wsparciu dla naszych Klientów opiera się nasza filozofia. Przez blisko 10 lat pracy zrealizowaliśmy ponad 300 projektów oraz wykonaliśmy ponad 1500 opracowań i analiz.

Zapytaj o szczegóły

    Administratorem danych osobowych będzie Comekoprojekt sp. z o.o. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres: ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań lub za pośrednictwem e-mail: rodo@comekoprojekt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem niniejszego formularza kontaktowego, a jeżeli wyrażą Państwo zgodę również w celu wysyłania informacji marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w każdym czasie, wysyłając informacje na podany wyżej adres e-mail. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kliknij jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat przetwarzania przez nas danych osobowych.
    Misja

    Współpraca z naszymi klientami oparta jest o odpowiedzialne podejście oraz zapewnienie klientowi maksymalnego wsparcia na każdym etapie inwestycji. Wnikliwie analizujemy zmiany w przepisach i rekomendujemy najlepsze rozwiązania dla klienta. Nasze autorskie koncepcje i interpretacje nie raz przyczyniły się do uzyskania pozytywnych rozstrzygnięć i przychylnego stanowiska organów administracji.

    Nasi klienci