Nowe wymagania dla magazynowania odpadów

8 października 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., przy czym w zależności od wymagań wprowadzono odpowiednie terminy dostosowawcze od wejścia w życie ww. rozporządzenia. Zgodnie z § 14 ust. 4 jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szczegółowe wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów zostały określone w decyzji administracyjnej (np. w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów lub pozwoleniu zintegrowanym), w czasie jej obowiązywania stosuje się wyłącznie wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów określone w tej decyzji.